దేశం లోనే అత్యుత్తమ రోడ్ల నిర్మాణం : పంచాయతి రాజ్ మంత్రి

0
Advertisement

PR Roads photos.jpg2

Advertisement

దేశంలోనే అత్యత్తుమ పంచాయితీరాజ్ రోడ్ల నెట్ వర్క్ రూపకల్పన – మంత్రి కె.తారక రామా రావు--1

Paving Village Road3

దేశంలోనే అత్యత్తుమ పంచాయితీరాజ్ రోడ్ల నెట్ వర్క్ రూపకల్పన – మంత్రి కె.తారక రామా రావు-2

KTRW

దేశంలోనే అత్యత్తుమ పంచాయితీరాజ్ రోడ్ల నెట్ వర్క్ రూపకల్పన – మంత్రి కె.తారక రామా రావు-3

PR Roads photos దేశంలోనే అత్యత్తుమ పంచాయితీరాజ్ రోడ్ల నెట్ వర్క్ రూపకల్పన – మంత్రి కె.తారక రామా రావు-4

Advertisement